Naturen i Finspång

Naturen i Finspångs kommun består till stor del av barrskog och ett stort antal sjöar. Och i framförallt de södra och östra delarna finns även ett kuperat och mosaikartat jordbrukslandskap rikt på lövträdsmiljöer. 

Tack vare en sprickdalsbetonad terräng, ofta med mjukt rundade former, är kommunen oerhört rik på sjöar och andra våtmarker. I kommunen finns även flera vackra och intressanta naturreservat som du hittar mer information om  under avsnittet - Naturreservat i Finspång.


De kommunala skogarna ger kommunens invånare möjlighet till rekreation, friluftsliv och lek. De utgör även livsmiljö för många växt- och djurarter. Dessutom finns flera fina grönområden kring främst Finspångs tätort.
 
Finspångs kommunfågel - Fiskgjuse
Genom ett samarbetsprojekt mellan länets kommuner och Östergötlands ornitologiska förening antog Finspångs kommun under 2014 fiskgjusen som sin kommunfågel. Syftet med projektet är att informera om och öka intresset för fiskgjusen samt att utföra praktiska åtgärder för att gynna arten. Med sina många sjöar och vidsträckta barrskogar är kommunen en utmärkt boplats för fiskgjusen. Den ståtliga fågeln kan ses vid de flesta av Finspångs sjöar, men störst chans att se den är troligen vid Tisnaren.

Se mer information om fiskgjusen här.