Se och göra

Lorebergs naturreservat

Finspång

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Loreberg avstängd. Länsstyrelsen rekommenderar inte besök i Lorebergs naturreservat just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.


Lorebergs naturreservat är till stora delar småkuperat med gammal barrskog.

Några rejäla bergshöjder med hällmarkstallskog finns också, där den mest framträdande är Loreberg i områdets östra del där det även finns rester av en fornborg. Skogen har länge använts av de boende i Lotorp och det finns många fina stigar. För den som vill ha kilometerlång vy över skogslandskapet kan en klättring uppför Loreberg ge utdelning. Terrängen i övrigt är till stor del bara måttligt kuperad och det är förhållandevis lätt att ta sig fram. Området har gott om gamla tallar och granar och ett mindre inslag av gamla lövträd. Det finns även död ved, både i form av liggande stammar och stående döda träd. En av arterna i reservat är den vackra gröna sköldmossan. 

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Serviceinformation

I området finns en vandringsled på cirka 1 km fram till reservatet samt 3,1 km inne i reservatet. Leden går över berget Loreberg.

I slutet av Bygatan finns en mindre parkering och en informationsskylt.

Norr om sjön Norra Blekgrenen finns en iordningställd grillplats.